Generelle anvendervilkår

A. Samtykke til behandling af Personoplysninger

De oplysninger, som en bruger selv tilføjer eller ændrer, anses af Krak for brugerens aktuelle kontaktoplysninger og oplysningerne vil derfor blive publiceret via de tjenester, der stilles til rådighed af Krak eller selskaber inden for Krak koncernen, når de er kontrolleret og godkendt af Krak i overensstemmelse med Kraks til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeren giver sit samtykke til, at de tillægsoplysninger og ændrede kontaktoplysninger, der angives af brugeren bliver gjort tilgængelige via tjenester, der stilles til rådighed af Krak eller selskaber inden for Krak koncernen.

Som led i Kraks virksomhed videregiver Krak fortegnelser over offentligt tilgængelige kontaktoplysninger til kunder og samarbejdspartnere. Såfremt en bruger ændrer de oplysninger, der er registreret af Krak vedrørende brugerens navn, adresse eller telefonnumre accepterer brugeren, at sådanne ændrede oplysninger vil blive videregivet til Kraks kunder og samarbejdspartnere. Krak videregiver ikke andre tillægsoplysninger, der måtte være angivet af brugere.

Krak samarbejder med de offentlige myndigheder og skal såfremt det kræves udlevere oplysninger og information i forbindelse med krav om udlevering af oplysninger.

Brugeren kan til enhver tid rette eller fjerne oplysninger, der vedrører brugeren og den registrerede kan til enhver tid over for Krak gøre indsigelse mod, at oplysninger om brugeren gøres til genstand for behandling.

Brugeren er endvidere til enhver tid berettiget til at modtage information om, hvorvidt og i hvilket omfang der behandles oplysninger om vedkommende.

Brugere kan rette henvendelser vedrørende ovenstående via Kraks hjemmeside http://www.krak.dk/kontaktos/ eller:

  • Krak A/S
  • Vesterbrogade 149
  • 1620 København V

B. Tillægsoplysninger

Indsamling og opdatering af Kontaktoplysninger

Krak indhenter kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Kontaktoplysningerne opdateres løbende med information fra teleoperatørerne. Brugere kan på Kraks tjenester selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, ved at kontakte Kraks kundeservice eller via selvbetjening på Kraks tjenester.

Ved selvbetjening kan Kraks brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger. Brugeren vil derefter blive bedt om at bekræfte ændringerne enten gennem en opringning eller SMS fra et eksisterende telefonnummer registreret af Krak.

Priser og betalingsbetingelser for Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger som er godkendt af Krak publiceres vederlagsfrit på Krak.dk. I Kraks trykte kataloger (Mostrup, Den Røde Lokelbog m.fl.) publiceres alene grundoplysningerne - navn, adresse og telefonnummer - vederlagsfrit for privatpersoner, der er indehaver af et telefonabonnement. Oplysninger i Kraks trykte kataloger kommer udelukkende fra teleoperatører og kan ikke rettes af brugeren selv via Kraks online tjenester.

Information omkring pris og betingelser for publicering af øvrige oplysninger findes på Krak.dk.

Yderligere kontaktoplysninger

Brugere kan på Kraks tjenester angive egne yderligere kontaktoplysninger udover de kontaktoplysninger, der findes på tjenesten med den hensigt at gøre disse tillægsoplysninger tilgængelige overfor andre brugere. Sådanne yderligere kontaktoplysninger vises på tjenesten sammen med brugerens øvrige kontaktoplysninger.

Yderligere kontaktoplysninger kan kun angives af brugeren selv, og bekræftelse af personens identitet sker elektronisk via et betroet telefonnummer, der findes som standard kontaktoplysning for den person, som de yderligere kontaktoplysninger vedrører.

De yderligere kontaktoplysninger, som brugeren selv angiver eller ændrer, publiceres når de er kontrolleret og godkendt af Krak i overensstemmelse med Kraks til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeren er forpligtet til ved sin brug af Kraks tjenester alene at angive korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv. Brugeren forpligter sig samtidig til ikke at angive oplysninger, der er ulovlige, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Såfremt Krak bliver bekendt med, at brugeren har afgivet urigtige oplysninger, kan Krak til enhver tid og uden forudgående varsel afbryde eller ophæve brugerens adgang til Kraks tjenester samt fjerne brugerens oplysninger.

Billeder

Tillægsoplysninger, i form af billeder, må alene afbillede den bruger, hvis kontaktoplysninger billedet er angivet i forbindelse med. Billedet skal være klart og tydeligt, og må ikke inkludere andre personer end den pågældende bruger.

Brugere, der angiver tillægsoplysninger i form af billeder, garanterer, at have alle rettigheder til de angivne billeder, der er nødvendige for Kraks brug heraf og at billedet ikke krænker andres immaterialrettigheder eller andre rettigheder. Endvidere garanterer brugeren, at de billeder som brugeren måtte angive ikke på nogen måde er ulovlig, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Generelt om tillægsoplysninger på Kraks tjenester

Ansvar for oplysninger

Krak forsøger i rimelig omfang, at tilse at tillægsoplysninger er korrekte. Krak giver dog ikke nogen garanti for eller påtager sig noget ansvar vedrørende oplysningernes korrekthed eller indholdet af tillægsoplysninger i øvrigt.

Den bruger, der udleverer tillægsoplysninger er ansvarlig for, at disse publiceres i overensstemmelse med disse vilkår for tillægsoplysninger, herunder at alle tillægsoplysninger er korrekte i alle henseender. Brugere, der angiver oplysninger via Kraks tjenester garanterer rigtigheden heraf. Brugere, der angiver tillægsoplysninger skal gøre dette i overensstemmelse med følgende krav:

  • En oplysning må kun udleveres af den bruger som oplysningen vedrører.
  • En oplysning skal kun omfatte den bruger, der udleverer oplysningen.
  • Oplysningerne skal være rigtige, korrekte og aktuelle.
  • Oplysninger må ikke være krænkende, hånende, ulovlige, provokerende, vulgære, ærekrænkende, racistiske eller på anden måde være skadelige, anstødelige eller upassende.
  • Brugeren må ikke udlevere oplysninger på tjenesten i form af informationer, der på nogen måde kan anses for at udgøre reklame for egen eller andens virksomhed, og heller ikke tilbyde tjenester eller produkter via tillægsoplysninger. Dog må brugeren gerne linke til et website, der har kommercielt indhold.
  • Brugeren må ikke ved at udlevere oplysninger på Kraks tjenester eller på anden måde igennem tjenesten udlevere tredjemands private informationer, herunder adresser, telefonnummer, e-mailadresser, personnummer og kreditkortsnummer, billeder, links eller alias.
  • Brugeren må ikke true, bagtale, chikanere eller på anden måde krænke tredjemand.

Brugere, der udleverer oplysninger garanterer og accepterer at oplysninger som angives ikke på nogen måde medfører brud på tavshedspligt eller krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterialrettigheder.

Krak forbeholder sig retten til ikke at publicere oplysninger og uden foregående varsel at fjerne oplysninger, der er i strid med ovenstående, eller som på anden måde af Krak bedømmes som upassende.

Brugere skal skadesløsholde Krak for ethvert direkte eller indirekte tab som Krak måtte blive påført, herunder i form af erstatning eller kompensation til tredjemand, som Krak måtte blive pålagt at betale som følge af Kraks brug eller publicering af oplysninger, der er tilvejebragt af brugeren.

C. Brug af indhold på Kraks tjenester

Foranstaltning mod ulovligt brug og udlevering af fejlagtige oplysninger.

Krak ser meget alvorligt på al brug af Kraks tjenester, der er i strid med gældende lovgivning eller disse vilkår for tillægsoplysninger. Krak har derfor etableret foranstaltninger mod brugere, der måtte foretage sådan brug. Krak forbeholder sig retten til at forhåndskontrollere, bearbejde og redigere publicerede oplysninger uden forudgående kontakt med den privatperson oplysningerne vedrører, eller uden forudgående kontakt fjerne oplysninger, som Krak mener, er i strid med disse vilkår for tillægsoplysninger, Kraks til enhver tid gældende retningslinjer eller på anden måde betragtes som uetisk, ulovlig, fornærmende, stødende eller på anden måde uegnet for publicering. Krak er ikke forpligtet til at oplyse årsag til sådan en beslutning.

Hvis en bruger af tjenesten mener at publiceret kontaktoplysning eller persongenereret tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Anmeld Funktionen, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun Krak som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

Krak forbeholder sig retten til at udelukke brugere fra Kraks tjenester til enhver tid uden yderligere varsel.

Fejl

Anmeldelse af fejl skal i ske til Kraks fejlafhjælpning og fejl vil blive afhulpet, hvis dette kan ske uden urimelig omkostning eller ulejlighed for Krak.