Retningslinjer/brugsvilkår - Bedømmelser

Sammenfatning

 • Ved at skrive bedømmelser på krak.dk accepterer du nedenstående vilkår
 • Du er selv ansvarlig for de bedømmelser du skriver og for, at de er korrekte og ikke indeholder udsagn, der krænker andres rettigheder eller på anden måde anses for at være ulovlige.
 • Ved at skrive bedømmelser godkender du, at Eniro Danmark må anvende bedømmelserne i overensstemmelse med nedenstående.
 • Du må aldrig udgive dig for at være en anden der afgiver bedømmelse.
 • Bedømmelser som direkte eller indirekte indeholder Oplysninger, der udpeger enkeltpersoner er ikke tilladte.
 • Bedømmelser der er ulovlige eller ikke følger disse vilkår vil blive fjernet.

Generelt om brugsvilkår for Bedømmelser (”Brugsvilkår”)

Webtjenesten Bedømmelser (Bedømmelsestjenesten) varetages af Eniro Danmark A/S et selskab under Eniro koncernen ("Eniro"). Eniro gennemgår ikke i detaljer alle kommentarer (se definitionen af kommentarer længere nede) eller indhold, der tilføjes af Brugere i Bedømmelsestjenesten, men vi overvåger det publicerede materiale i rimeligt omfang, og har ret til at fjerne kommentarer, hvis de er i strid med Brugsvilkårene. Bedømmelserne er rammet ind i en selvstændig boks, for at afgrænse den fra resten af krak.dk. Ved at benytte Bedømmelsestjenesten, bekræfter du hermed, at du (”Brugere”) accepterer Brugsvilkårene for brugen af indhold på Bedømmelsestjenesten samt brugen af de funktioner og tjenester, som Bedømmelsestjenesten til en hver tid tilbyder. Eniro forbeholder sig retten til efter eget forgodtbefindende at ændre, rette, tilføje eller fjerne hele eller dele af disse Brugsvilkår, når som helst og uden forbehold.

Udover disse Brugsvilkår, gælder også de almindelige betingelser for krak.dk i din brug af vores bedømmelsestjeneste.

Brugen af Bedømmelsestjenesten

Bedømmelsestjenesten indeholder databaser, som er beskyttet i henhold til dansk lov om ophavsret, samt tekster m.m. som er beskyttede af ophavsretten, samt varemærker og andre kendetegn, som beskyttes af fx Varemærkeloven, og som er lagt ind af Eniro (samlet kaldet "Oplysninger").

Bedømmelsestjenesten indeholder bedømmelser, ratings, indlæg og andre kommentarer, der er genererede af Brugere (”Kommentarer”), som kan være beskyttede af immaterialretslig lovgivning og som er lagt ind af Brugere. Kommentarer kan afgives i relation til de firmaer, myndigheder, organisationer, foreninger osv. (”Objekt”) som findes på krak.dk. Bedømmelsestjenesten kan fra tid til anden indeholde Kommentarer, som Eniro har modtaget fra andre websteder og/eller leverandører. Eniro kan ikke drages til ansvar for indholdet af disse kommentarer.

Eniro stræber så vidt muligt efter at sørge for, at Oplysningerne er korrekte. Eniro giver dog ingen garanti eller løfter med hensyn til Oplysningernes korrekthed eller dets beskaffenhed i øvrigt, og står heller ikke til ansvar for rigtigheden og sandheden i Kommentarer. Brugere kan ikke over for Eniro gøre nogen form for sanktioner gældende, herunder krav om økonomisk erstatning for direkte eller indirekte skade som følge af fejl eller påståede fejl i Oplysninger eller Kommentarerne i Bedømmelsestjenesten.

Med undtagelse af hvad der står opført i næste afsnit er det forbudt uden Eniros skriftlige tilladelse at lave kopier – uanset hvilken teknik man benytter – af hele eller dele af indholdet på Bedømmelsestjenesten. Uden Eniros samtykke er det også forbudt at gøre hele eller dele af Bedømmelsestjenesten tilgængelig for offentligheden via Internettet eller på anden vis. Uden Eniros samtykke er det dog tilladt til eget brug at fremstille en eller nogle få kopier af begrænsede dele af Bedømmelsestjenesten. Forudsætningerne for at en sådan kopiering må finde sted er

 • at kopierne ikke i nogen sammenhæng anvendes i kommercielt øjemed,
 • at kopierne ikke videregives til nogen uden for den nærtstående kreds,
 • at kopieringen ikke sker i digital form (der må udelukkende være tale om papirkopier) og
 • at denne copyrightmeddelelse vedlægges kopien.

Hvis man ønsker at anvende indhold fra Bedømmelsestjenesten til andre formål end ovenstående, bedes man kontakte Eniro.

Interaktion på Webtjenesten

Brugeren kan i Bedømmelsestjenesten efterlade Kommentarer om et Objekt eller en tjeneste, som tilbydes af Objektet. Eniro forbeholder sig retten til at fjernet Kommentarer, der mangler direkte sammenhæng med Objektet/tjenesten.

Ved at efterlade en Kommentar på Bedømmelsestjenesten, godkender Brugeren disse Brugsvilkår samt at Kommentarerne må publiceres i Bedømmelsestjenesten på krak.dk og andre produkter eller tjenester, som Eniro (dvs. Eniro Danmark A/S eller et andet firma indenfor Eniro koncernen) varetager, eller hos Eniros samarbejdspartnere, og dermed blive tilgængeligt for alle, der besøger Bedømmelsestjenesten på krak.dk og eventuelle yderligere publiceringssteder. Eniro garanterer dog ikke at indtastede Kommentarer publiceres.

Brugeren er selv ansvarlig for indholdet i Kommentarerne og at de følger disse Brugsvilkår. Brugeren der efterlader Kommentarer i Bedømmelsestjenesten garanterer og accepterer at materialet der efterlades på eller via Bedømmelsestjenesten på ingen måde bryder mod eller trænger ind på tredje parts rettigheder, inklusiv ophavsret, varemærkeret eller anden rettighed eller hemmeligholdelse. Brugeren garanterer endvidere at Kommentarerne ikke indeholder nedsættende, æreskrænkende, racistisk eller andet materiale, der ikke er tilladt i henhold til dansk lovgivning. Brugeren garanterer også, at Kommentarerne i kombination med Objektet ikke har til hensigt at afstedkomme en krænkelse på en sådan måde, som det heri er beskrevet. Brugeren er ansvarlig for, at eventuelle links, der tilføjes Kommentarerne ikke leder til websider, der indeholder materiale, der er i strid med gældende ret eller på anden måde kan opfattes som stødende, krænkende osv.

Eniro overvåger de Kommentarer der tastes ind i rimeligt omfang i henhold til gældende lovgivning. Eniro forbeholder sig retten til at fjerne Kommentarer, som Eniro anser som værende i strid med Brugsvilkårene, persondataloven, Eniros til en hver tid gældende retningslinjer eller på anden måde anses for uetiske, ulovlige, stødende eller på anden måde uegnede til at publicere. En sådan beslutning om at fjerne materiale fra Bedømmelsestjenesten kan ske uden der sendes information til Brugeren. Eniro behøver heller ikke at angive årsagen til, hvorfor denne beslutning er blevet truffet.

Kommentarer —

 • En Kommentar skal være baseret på brugerens egne, selvoplevede erfaringer med Objektet og være saglig, sand, ærlig, fuldstændig og motiveret.
 • En Kommentar skal være relevant, hvilket indebærer at den skal have en direkte sammenhæng med Objektet, som vises i relation til Kommentaren.
 • Kommentarer der udgør svar på en anden Kommentar skal være relevante i forhold til den Kommentar, der besvares.
 • Brugeren må ikke udgive sig for at være en anden eller efterlade usande Oplysninger.
 • Det er ikke tilladt at efterlade negative Kommentarer med henblik på at skade firmaer. Eniro er altid restriktive med negative Kommentarer, hvor der er risiko for at enkeltpersoner kan udpeges.
 • Kommentarer må ikke indeholde udpegende om ulovlig virksomhed, følsomme personoplysninger eller andet indhold knyttet til privatpersoner, som er ulovligt i henhold til persondataloven.
 • Eniro er meget restriktive over for bedømmelser, der indeholder navne på personer eller andre Oplysninger, som kan anvendes til at identificere enkelte personer ansat i det firma, som bedømmelsen retter sig mod.
 • En Kommentar kan indeholde link til andre websider under forudsætning af, at indholdet på den webside, der linkes til er i overensstemmelse med Brugsvilkårene og at websiden er relevant for bedømmelsen. Med «relevant» menes her, at websiden har en direkte sammenhæng med Kommentaren dog uden at den kan anses som værende markedsføring for et andet firma. Eniro forbeholder sig retten til at fjerne links, der ikke anses for at leve op til disse vilkår. Endvidere er det ikke tilladt at skrive Kommentarer, som formidler et kommercielt (fx markedsføring/reklame) eller politisk budskab.
 • Kommentarer må aldrig indeholde materiale, der indebærer indtrængning på andres immaterielle ret eller som indeholder en krænkelse af den personlige integritet.

Brugeren accepterer at Bedømmelsestjenesten (inklusiv Kommentarerne) ikke må anvendes på måder, der kan skade Eniro, Eniros websider, servere eller databaser. Brugeren er ansvarlig for at holde Eniro skadesløs over for fordring fra tredje part på grund af de Kommentarer, som Brugeren har efterladt.
Endvidere må Brugeren ikke;

 • efterlade Kommentarer, som af Eniro kan anses for at være krænkende, misbrugende, ulovlige, provokerende, vulgære eller på anden måde skadelige, anstødelige eller uegnede,
 • udgive sig for at være en anden person, et andet firma eller en anden juridisk person eller på anden måde vildlede omkring, hvem der har efterladt Kommentaren.
 • lægge reklame op eller anden information, som på nogen måde kan anses for at være reklame for egen virksomhed, eller publicere links, hvis det linker til websider, der ikke er relevante for bedømmelsen, masseproducere bedømmelser eller tilbyde andre tjenester.
 • gennem Kommentarer i Bedømmelsestjenesten eller på anden måde gennem Bedømmelsestjenesten efterlade privat information om tredjepart, inklusiv men ikke begrænset til adresser, telefonnummer, emailadresser, personnummer og kreditkortnummer eller
 • true, bagvaske eller mobbe tredje mand.

Personoplysninger

Ved brugen af Bedømmelsestjenesten samtykker brugeren til at oplysninger, som kan være persondata, såsom navn, mailadresse, IP-nummer og anden eventuel information, som er efterladt af brugeren i Bedømmelsestjenesten eller i forbindelse med at have efterladt en kommentar, vil blive behandlet af Eniro med henblik på at håndtere, administrere, strukturere og kontrollere Bedømmelsestjenesten og kan blive publiceret i Bedømmelsestjenesten, samt kan blive anvendt til andre for Bedømmelsestjenesten relaterede formål. Brugeren samtykker også til at Eniro kan give personoplysninger videre til andre firmaer inden for Eniro koncernen i den grad det er nødvendigt for at håndtere, administrere og kontrollere brugen af Bedømmelsestjenesten. Det er ikke tilladt at anvende andre brugeres personoplysninger, såsom mailadresser til direkte reklame eller anden uønsket e-post.

Brugeren forstår og er medvidende om, at indhold i Kommentarer som udgør personoplysninger om andre skal følge alle retningslinjerne i disse Brugsvilkår. Eniro vil i medfør af sit persondataansvar fjerne alle Kommentarer, som indeholder personoplysninger, der er i modstrid med bestemmelserne i persondataloven. Firmaet kan vælge at fjerne muligheden for at Eniros brugere kan bedømme dem, dvs både læse og skrive bedømmelser om firmaet. Dette kan ske ved at firmaet kontakter os.

Eniro samarbejder med Politiet og andre myndigheder og kan på efterspørgsel fra disse udlevere personoplysninger og information i forbindelse med brugen af Bedømmelsestjenesten og tilføjelsen af Kommentarer.
For mere information om, hvordan Eniro koncernen behandler personoplysninger, se Kraks integritetspolicy


Information om personoplysninger
Såfremt en privatperson ønsker information om, hvilke personoplysninger om denne, som Eniro behandler indenfor Bedømmelsestjenesten kan man begære om denne information ved at skrive til ”Eniros Personuppgiftsombud, Eniro Initiatives AB, 169 87 Stockholm”. Sådan information skal indeholde oplysning om navn, personnummer og adresse og være underskrevet.
Handling mod brug der ikke er tilladt
Eniro ser alvorligt på al ikke-tilladt brug af Bedømmelsestjenesten, og tager aktivt handling mod Brugeren, der gør dette. Eniro forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående advarsel eller notifikation og uden ansvar for eventuelle konsekvenser at fjerne Kommentarer.

Hvis Brugere af Bedømmelsestjenesten anses en publiceret Kommentar som uegnet, kan Kommentaren anmeldes ved hjælp af misbrugsfunktionen, se om dette under Brugerhjælpesiden. Det samme gælder, hvis om Kommentaren indeholder links, som leder til uegnet eller ulovligt indhold.

Ved gentagen overtrædelse af disse brugsvilkår, eller hvis Eniro finder årsag til det, kan brugeren blokeres. Ved ikke tilladt brug kan Eniro tage de retslige handlinger, som anses for at være nødvendige. Tvister om sådan ikke tilladt brug skal afgøres i for Sø- og Handelsretten i Danmark og dømmes efter dansk Ret.
Kontakt
Eniro Danmark A/S
CVR-nr 18936984
Copyright 2014 Eniro Danmark A/S