Almindelige betingelser

Ansvar og brug

Almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af Krak A/S

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af Krak A/S's (Krak) hjemmesider og tjenester, der er gældende for enhver brug af Kraks tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser

Anvendelse og brug af Kraks online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2.1 Information på Kraks tjenester m.v.

Information på Kraks tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Krak er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Krak og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Krak uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

2.1.1 Dataindsamling

Krak indhenter Kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Privatpersoner kan på Kraks tjenester selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, (såsom navne, adresser, e-mail oplysninger og link til andre offentlige tjenester mv.) ved at kontakte Kraks kundeservice eller via selvbetjening på Kraks tjenester. Ved selvbetjening kan Kraks brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger. Brugeren vil derefter blive bedt om at bekræfte ændringerne gennem en SMS fra et eksisterende telefonnummer registreret af Krak.

De oplysninger, som privatpersoner selv tilføjer eller ændrer, anses af Krak for gældende kontaktoplysninger og publiceres, når de er kontrolleret og godkendt af Krak i overensstemmelse med Kraks til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeres ændring af eksisterende kontaktoplysninger eller angivelse af tillægsoplysninger er underlagt vilkår for tillægsoplysninger.

Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren alene er brugerens ansvar.

Såfremt en bruger af tjenesten mener at kontaktoplysning eller tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Anmeld Funktionen, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun Krak, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

2.1.2 Behandling af personlige oplysninger

Du opfordres til at gennemlæse Kraks retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af Kraks tjenester.

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Krak for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

Krak kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Kraks hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Brugeren accepterer at skadesløsholde Krak for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Kraks hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne

Alle navne, logoer og varemærker på Kraks tjenester tilhører Krak eller Kraks associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Krak.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten Krak eller Kraks samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Kraks tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Bidrag fra brugere

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Krak's tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Krak kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Krak har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Kraks brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Krak's tjenester.

5. Brugernavn og kodeord

Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Krak, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

6. Overdragelse

Krak har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

7. Andet

Krak forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. Endvidere forbeholder Krak sig ret til at lukke en brugers e-mailkonto, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af Krak, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos Krak, samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails m.v. kan lagres i Kraks tjenester.

Brugeren accepterer, at Krak skaffer sig adgang til brugerens e-mailkonto, såfremt dette er nødvendigt for driften af Kraks hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Krak eller andre brugere mod tab.

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Krak eller Kraks hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Kraks hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Krak besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Kraks netværk, server, systemer eller lignende.

Krak har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

Vilkår for tillægsoplysninger

Krak publicerer information om blandt andet privatpersoner mm. gennem medier som Personsøg, Kortsøg, Supersøg m.fl. på krak.dk (tjenester). Informationen kommer fra organisationer, der håndterer kontaktoplysninger, f.eks. teleoperatører, som privatpersoner har aftale med, samt oplysninger fra privatpersonerne selv (”tillægsoplysninger”).

Disse vilkår for tillægsoplysninger er gældende for brugeres tilføjelser til og ændring af kontaktoplysninger samt brugeres angivelse af tillægsoplysninger i form at tekst eller andet indhold, der angives af brugere via Kraks tjenester. Disse vilkår for tillægsoplysninger er gældende sammen med de almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af Krak A/S.

Krak forbeholder sig retten til at ændre hele eller dele af disse vilkår for tillægsydelser, uden særskilt at meddele brugerne herom. Ændringer til disse vilkår for tillægsoplysninger vil blive publiceret på krak.dk.

Brugere kan til enhver tid gøre indsigelse mod Kraks behandling af oplysninger om brugeren ligesom brugeren til enhver tid kan anmode Krak om at oplyse, hvilke oplysninger, der behandles om den enkelte bruger ved at kontakte Krak via Kraks hjemmeside på adressen www.krak.dk/kontaktos.

A. Samtykke til behandling af Personoplysninger

De oplysninger, som en bruger selv tilføjer eller ændrer, anses af Krak for brugerens aktuelle kontaktoplysninger og oplysningerne vil derfor blive publiceret via de tjenester, der stilles til rådighed af Krak eller selskaber inden for Krak koncernen, når de er kontrolleret og godkendt af Krak i overensstemmelse med Kraks til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeren giver sit samtykke til, at de tillægsoplysninger og ændrede kontaktoplysninger, der angives af brugeren bliver gjort tilgængelige via tjenester, der stilles til rådighed af Krak eller selskaber inden for Krak koncernen.

Som led i Kraks virksomhed videregiver Krak fortegnelser over offentligt tilgængelige kontaktoplysninger til kunder og samarbejdspartnere. Såfremt en bruger ændrer de oplysninger, der er registreret af Krak vedrørende brugerens navn, adresse eller telefonnumre accepterer brugeren, at sådanne ændrede oplysninger vil blive videregivet til Kraks kunder og samarbejdspartnere. Krak videregiver ikke andre tillægsoplysninger, der måtte være angivet af brugere.

Krak samarbejder med de offentlige myndigheder og skal såfremt det kræves udlevere oplysninger og information i forbindelse med krav om udlevering af oplysninger.

Brugeren kan til enhver tid rette eller fjerne oplysninger, der vedrører brugeren og den registrerede kan til enhver tid over for Krak gøre indsigelse mod, at oplysninger om brugeren gøres til genstand for behandling.

Brugeren er endvidere til enhver tid berettiget til at modtage information om, hvorvidt og i hvilket omfang der behandles oplysninger om vedkommende.

Brugere kan rette henvendelser vedrørende ovenstående via Kraks hjemmeside https://www.krak.dk/kontaktos/ eller:

Krak A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V

B. Tillægsoplysninger

Indsamling og opdatering af Kontaktoplysninger

Krak indhenter kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) fra forskellige teleoperatører. Kontaktoplysningerne opdateres løbende med information fra teleoperatørerne. Brugere kan på Kraks tjenester selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, ved at kontakte Kraks kundeservice eller via selvbetjening på Kraks tjenester.

Ved selvbetjening kan Kraks brugere ændre eller fjerne kontaktoplysninger. Brugeren vil derefter blive bedt om at bekræfte ændringerne enten gennem en opringning eller SMS fra et eksisterende telefonnummer registreret af Krak.

Priser og betalingsbetingelser for Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger som er godkendt af Krak publiceres vederlagsfrit på krak.dk. I Kraks trykte kataloger (Mostrup, Den Røde Lokelbog m.fl.) publiceres alene grundoplysningerne - navn, adresse og telefonnummer - vederlagsfrit for privatpersoner, der er indehaver af et telefonabonnement. Oplysninger i Kraks trykte kataloger kommer udelukkende fra teleoperatører og kan ikke rettes af brugeren selv via Kraks online tjenester.

Information omkring pris og betingelser for publicering af øvrige oplysninger findes på Krak.dk.

Yderligere kontaktoplysninger

Brugere kan på Kraks tjenester angive egne yderligere kontaktoplysninger udover de kontaktoplysninger, der findes på tjenesten med den hensigt at gøre disse tillægsoplysninger tilgængelige overfor andre brugere. Sådanne yderligere kontaktoplysninger vises på tjenesten sammen med brugerens øvrige kontaktoplysninger.

Yderligere kontaktoplysninger kan kun angives af brugeren selv, og bekræftelse af personens identitet sker elektronisk via et betroet telefonnummer, der findes som standard kontaktoplysning for den person, som de yderligere kontaktoplysninger vedrører.

De yderligere kontaktoplysninger, som brugeren selv angiver eller ændrer, publiceres når de er kontrolleret og godkendt af Krak i overensstemmelse med Kraks til enhver tid gældende regler for publicering.

Brugeren er forpligtet til ved sin brug af Kraks tjenester alene at angive korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv. Brugeren forpligter sig samtidig til ikke at angive oplysninger, der er ulovlige, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Såfremt Krak bliver bekendt med, at brugeren har afgivet urigtige oplysninger, kan Krak til enhver tid og uden forudgående varsel afbryde eller ophæve brugerens adgang til Kraks tjenester samt fjerne brugerens oplysninger.

Billeder

Tillægsoplysninger, i form af billeder, må alene afbillede den bruger, hvis kontaktoplysninger billedet er angivet i forbindelse med. Billedet skal være klart og tydeligt, og må ikke inkludere andre personer end den pågældende bruger.

Brugere, der angiver tillægsoplysninger i form af billeder, garanterer, at have alle rettigheder til de angivne billeder, der er nødvendige for Kraks brug heraf og at billedet ikke krænker andres immaterialrettigheder eller andre rettigheder. Endvidere garanterer brugeren, at de billeder som brugeren måtte angive ikke på nogen måde er ulovlig, upassende, stødende eller krænkende overfor tredjemand.

Generelt om tillægsoplysninger på Kraks tjenester

Ansvar for oplysninger

Krak forsøger i rimelig omfang, at tilse at tillægsoplysninger er korrekte. Krak giver dog ikke nogen garanti for eller påtager sig noget ansvar vedrørende oplysningernes korrekthed eller indholdet af tillægsoplysninger i øvrigt.

Den bruger, der udleverer tillægsoplysninger er ansvarlig for, at disse publiceres i overensstemmelse med disse vilkår for tillægsoplysninger, herunder at alle tillægsoplysninger er korrekte i alle henseender. Brugere, der angiver oplysninger via Kraks tjenester garanterer rigtigheden heraf.

Brugere, der angiver tillægsoplysninger skal gøre dette i overensstemmelse med følgende krav:

- En oplysning må kun udleveres af den bruger som oplysningen vedrører.

- En oplysning skal kun omfatte den bruger, der udleverer oplysningen.

- Oplysningerne skal være rigtige, korrekte og aktuelle.

- Oplysninger må ikke være krænkende, hånende, ulovlige, provokerende, vulgære, ærekrænkende, racistiske eller på anden måde være skadelige, anstødelige eller upassende.

- Brugeren må ikke udlevere oplysninger på tjenesten i form af informationer, der på nogen måde kan anses for at udgøre reklame for egen eller andens virksomhed, og heller ikke tilbyde tjenester eller produkter via tillægsoplysninger. Dog må brugeren gerne linke til et website, der har kommercielt indhold.

- Brugeren må ikke ved at udlevere oplysninger på Kraks tjenester eller på anden måde igennem tjenesten udlevere tredjemands private informationer, herunder adresser, telefonnummer, e-mailadresser, personnummer og kreditkortsnummer, billeder, links eller alias.

- Brugeren må ikke true, bagtale, chikanere eller på anden måde krænke tredjemand.

Brugere, der udleverer oplysninger garanterer og accepterer at oplysninger som angives ikke på nogen måde medfører brud på tavshedspligt eller krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterialrettigheder.

Krak forbeholder sig retten til ikke at publicere oplysninger og uden foregående varsel at fjerne oplysninger, der er i strid med ovenstående, eller som på anden måde af Krak bedømmes som upassende.

Brugere skal skadesløsholde Krak for ethvert direkte eller indirekte tab som Krak måtte blive påført, herunder i form af erstatning eller kompensation til tredjemand, som Krak måtte blive pålagt at betale som følge af Kraks brug eller publicering af oplysninger, der er tilvejebragt af brugeren.

C. Brug af indhold på Kraks tjenester

Foranstaltning mod ulovligt brug og udlevering af fejlagtige oplysninger.

Krak ser meget alvorligt på al brug af Kraks tjenester, der er i strid med gældende lovgivning eller disse vilkår for tillægsoplysninger. Krak har derfor etableret foranstaltninger mod brugere, der måtte foretage sådan brug. Krak forbeholder sig retten til at forhåndskontrollere, bearbejde og redigere publicerede oplysninger uden forudgående kontakt med den privatperson oplysningerne vedrører, eller uden forudgående kontakt fjerne oplysninger, som Krak mener, er i strid med disse vilkår for tillægsoplysninger, Kraks til enhver tid gældende retningslinjer eller på anden måde betragtes som uetisk, ulovlig, fornærmende, stødende eller på anden måde uegnet for publicering. Krak er ikke forpligtet til at oplyse årsag til sådan en beslutning.

Hvis en bruger af tjenesten mener at publiceret kontaktoplysning eller persongenereret tillægsoplysning forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Anmeld Funktionen, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun Krak som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten.

Krak forbeholder sig retten til at udelukke brugere fra Kraks tjenester til enhver tid uden yderligere varsel.

Fejl

Anmeldelse af fejl skal i ske til Kraks fejlafhjælpning og fejl vil blive afhulpet, hvis dette kan ske uden urimelig omkostning eller ulejlighed for Krak.